Bleekwater 15°

Bleekwater 15° - Ontgeurt, ontvlekt, bleekt. Professionele kwaliteit.

Javel 15° - Désodorise, détache, blanchit. Qualité professionelle.

Bleichlauge 15° - Löst, bleicht, desodoriert. Professionelle Qualität


Verpakkingseenheid: 
  • 5 liter
BijlageGrootte
Datasheet DE237.79 KB
Datasheet FR238.08 KB
Datasheet NL234 KB
InhoudBarcode
5 liter
5411297375149